• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng tài chính - Kế toán

Tổ chức: 01 trưởng phòng và các nhân viên,

 

Nhiệm vụ: thực hiện quản lý tài chính, kiểm soát, thanh quyết toán, lập các báo cáo tài chính, kế hoạch tài chính theo quy định/chính sách của NHTG và của Nhà nước; quản lý các hợp đồng Kiểm toán độc lập/nội bộ của Dự án.