• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng hành chính - tổng hợp

 Chịu sự quản lý, điều hành của Ban giám đốc, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, quản lý trang Web, văn thư  - lưu trữ; biên, phiên dịch…