• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Phòng môi trường- Xã hội

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban QLDA về: (i) Tổ chức thực hiện bồi thường, GPMB và tái định cư của các hợp phần cùng các bên hữu quan; (ii) bảo đảm các hạng mục công trình được thực hiện tuân thủ đúng các điều khoản trong Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) theo chính sách môi trường của NHTG và các quy định, điều luật môi trường của Chính phủ; (iii) quản lý các hoạt động và báo cáo các yêu cầu của Tư vấn giám sát Môi trường độc lập; và (iv) hỗ trợ, làm việc với các tư vấn về các khía cạnh môi trường của hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý về các chính sách an toàn.