• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chi bộ Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý: Tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020.

Thực hiện theo Hướng dấn số 50- HD/TU ngày 27/11/2019 của Thành ủy Phủ Lý về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm. Chiều ngày 27/11/2020 tại Chi bộ Ban QLDA phát triển đô thị, đã tiến hành tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Hà Anh Tuấn – Bí thư Chi bộ và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

 Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hà Anh Tuấn – Bí thư Chi bộ đã trình bày Bản báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi bộ Ban QLDA phát triển đô thị năm 2020. Theo báo cáo, năm 2020 Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cụ thể: Ngay từ đầu năm Chi bộ, tập thể Ban đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác để xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí đảng viên theo năng lực, chuyên môn để các đồng chí phát huy được năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc được Chi bộ thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; giúp các đồng chí đảng viên nâng cao được nhận thức đúng đắn về tư tưởng, chính trị, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tại cuộc họp, các đồng chí đảng viên đều tham gia nghiêm túc việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên. Nội dung kiểm điểm đầy đủ, trung thực, dân chủ; đặc biệt, Chi bộ chú trọng kiểm địểm kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của từng đồng chí đã được chỉ ra qua từng năm. Đồng thời chỉ rõ được vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết quả đánh giá xếp loại, Chi bộ nhất trí với đề xuất của Chi ủy đánh giá tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 Kết thúc hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ đã phát biểu chỉ đạo: Trong năm 2021, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho quần chúng, đảng viên, nâng cao tính đoàn kết nội bộ trong Chi bộ góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

NH