• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tiểu dự án thành phố Phủ Lý: Công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo kế hoạch tái định cư cho các hạng mục bổ sung của Dự án.

Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Phủ Lý (Dự án gốc) được phê duyệt tại quyết định số: 1218/QĐ-UBND ngày 12/10/2011 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch đấu thầu

Được thực hiện từ năm 2011 đến nay, trước hiệu quả và lợi ích do những hạng mục đầu tư của dự án gốc mang lại và sự cần thiết bổ sung vốn cho dự án, Ngân hàng Thế giới đã đồng ý về mặt chủ trương để tỉnh Hà Nam và Lào Cai được nghiên cứu đề xuất bổ sung vốn; và đưa ra những định hướng quan trọng về kế hoạch thực hiện các hành động chính để hai tỉnh thực hiện việc đề xuất Hiệp định Tài trợ bổ sung nhằm hoàn thiện toàn bộ dự án mới bao gồm:

   Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản

   Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường

   Hợp phần 3: Cầu và đường đô thị

   Hợp phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực.

Tính đến nay, Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo kế hoạch tái định cư đã cơ bản hoàn tất. Theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới quy định của Việt Nam (tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ), Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch tái định cư phải được công khai tới các phường, xã bị tác động bởi dự án.

Để triển khai một cách có hiệu quả. Ban QLDA phát triển đô thị Phủ Lý chính thức công khai các báo cáo sau:

Báo cáo tóm tắt kế hoạch TĐC

       -Báo cáo tóm tắt đánh giá TĐMT hạng mục bổ sung

Nguyễn Hà