• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Công tác tham vấn cộng đồng các vấn đề về môi trường tại tiểu dự án thành phố Phủ Lý.

Đây là một trong những hoạt động thường kỳ của đơn vị tư vấn nhằm tiến hành khảo sát hiện trường và làm việc với các đơn vị phường xã  liên quan đến dự án. Thành phần tham dự gồm các:  Chủ tịch, phó Chủ tịch, cán bộ  các xã, phường và đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án.

 

Tham vấn cộng đồng trong ĐTM: Từng bước đi vào thực chất

(TN&MT) - Vai trò của cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường (ĐTM), từ khâu lập báo cáo, kiểm tra, giám sát sau khi dự án đi vào hoạt động đã và đang đi vào thực chất, góp phần đảm bảo quyền lợi người dân, gắn nghĩa vụ thực hiện các cam kết bảo vệ môi trường (BVMT) của chủ đầu tư với việc giám sát của cộng đồng.

Cụ thể hóa  quyền môi trường

Ngày nay, bảo vệ môi trường ngày càng được các cá nhân, cơ quan, tổ chức mà đặc biệt là Nhà nước quan tâm. Chính vì vậy, không chỉ pháp luật mà Hiến pháp cũng từng bước ghi nhận và bảo đảm chính sách bảo vệ môi trường. Tại Việt Nam, pháp luật bảo vệ môi trường đã được cụ thể hóa trong Hiến pháp.

Những việc cần làm về tham vấn cộng đồng

 1. Về mục đích và nội dung của báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường

Tất cả các dự án phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) đều có những tác động đến tình trạng tài nguyên thiên nhiên, môi trường tại nơi thực hiện dự án và qua đó đến đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động sản xuát, kinh doanh, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng của nhân dân sinh sống trên địa bàn tác động của  của dự án.