• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sơ đồ tổ chức

* Sơ đồ tổ chức

* Chức năng nhiệm vụ:

Ban QLDA đại diện cho chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý và thực hiện Dự án cho đến khi các hạng mục công trình được nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng. Trách nhiệm của Ban QLDA được xác định trên cơ sở các quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban QLDA trong Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ban hành ngày 08/8/2016 của Bộ KH&ĐT. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.